کلاستر دیتابیس

با افزایش تقاضا برای زیر ساخت های قابل اطمینان و کار آمد جهت سرویس دهی به سیستم های حساس مفهوم پایداری بالا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرقته است .اراِئه خدمات ویژه و نگهداری دیتابیس مانند clustening و…

انجام میشود.