02191090995​

فروش

سئوالات قبل از خرید مسائل مربوط به فروش کلیه سرویسها

Sales[@]onecenter[.]ir

داخلی 1

ساعت هاسی

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:00

پنچ شنبه 8:30 تا 12:30

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی فنی کلیه سرویس ها

suppore[@]onecenter[.]ir

داخلی 3

پاسخگویی تلفن:

تمامی ساعات شبانه روز

واحد امنیت

پشتیبانی فنی کلیه سرویس ها

Security[@]onecenter[.]ir

داخلی 5

پاسخگویی تلفن:

تمامی ساعات شبانه روز

02191090995​

امور مشترکین

مسائل مربوط به تمدید و ارتقاء سرویس ها و موارد غیر فنی

CR[@]onecenter[.]ir

داخلی 2

پاسخگویی تلفن:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:00

پنچ شنبه 8:30 تا 12:30

امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس ها

fin[@]onecenter[.]ir

داخلی 4

پاسخگویی تلفن:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:00

پنچ شنبه 8:30 تا 12:30

واحد منابع انسانی

امور مالی مربوط به سرویس ها

HR[@]onecenter[.]ir

داخلی 6

پاسخگویی تلفن:

تمامی ساعات شبانه روز

تماس با OneCenter :
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, gif, png, zip.
    اگر دوست داشته باشید میتونید فایل ضمیه نمایید

تماس

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, gif, png, zip.
    اگر دوست داشته باشید میتونید فایل ضمیه نمایید